Transparència

Informació de l’organització (estatuts,  inscripció al registre d’entitats) i l’economia de l’entitat (ingressos i despeses, actiu i passiu a 31 de desembre de 2016)